VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VISYT Digital AG

Platí od 1. ríjna 2020

1. Úvod

Tyto všeobecné podmínky (dále jen: „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy mezi vámi a spolecností VISYT Digital AG (dále jen: „VISYT“) týkající se používání nabídek (dále jen: „Nabídka“), které jsou dostupné prostrednictvím VISYT. Odchylné všeobecné podmínky uživatele nejsou uznány, pokud VISYT výslovne písemne nesouhlasí s jejich platností.

VISYT nabízí uživatelum možnost prístupu ke službám obsaženým v nabídce VISYT.

Abyste mohli využívat služby VISYT, musíte použít kreditní kartu.

2. Popis nabídky, technické požadavky

VISYT nabízí možnost ctení informací z databáze pomocí QR kódu, který je zprístupnen v rámci nabídky a který je soucástí predplatného. Dokud má predplatitel aktivní predplatné, bude mít neomezený prístup k databázi.

VISYT umožnuje prístup ke stávajícím údajum na základe licencní smlouvy s príslušným držitelem práv. VISYT se vždy snaží zajistit prubežný provoz. Muže se nicméne stát, že urcité možnosti, informace nebo typy prístupu do stávající databáze budou odstraneny (napr. Z duvodu vypršení platnosti príslušné licencní smlouvy s držitelem práv). Uživatelé proto uznávají a prijímají, že nemají právo na dostupnost stávajících údaju.

2.1 Minimální technické požadavky

Abyste meli prístup ke službe VISYT a mohli ji používat v souladu s urcením, musíte mít minimální technické požadavky, napríklad pripojení k internetu. Zde najdete minimální technické požadavky pro použití nabídky.

Chcete-li využít nabídku VISYT, musíte si také stáhnout bezplatnou aplikaci VISYT a nainstalovat ji do svého zarízení. Více se o tom dozvíte v 4.1.

VISYT si vyhrazuje právo cas od casu menit technické požadavky s ohledem na technologický pokrok. O takových zmenách vás budeme informovat v souladu s cástí 17 techto všeobecných podmínek.

V cene nabídky nejsou zahrnuty náklady na zarízení použitá k využití nabídky ani náklady na pripojení k internetu, vcetne poplatku za prenos dat poskytovatelem mobilních telefonu.

3. Typy predplatného

VISYT nabízí ruzné typy predplatného, ??pomocí kterých mužete získat prístup k nabídce. Typy predplatného se mohou cas od casu zmenit.

Informace o aktuálních typech predplatného VISYT najdete na www.visyt.me. Specifické podmínky príslušného predplatného jsou soucástí dohody mezi VISYT a vámi a doplnují tyto všeobecné podmínky. Pokud se konkrétní podmínky predplatného liší od podmínek techto podmínek, mají prednost príslušné podmínky.

Pokud není v konkrétních podmínkách predplatného uvedeno jinak, mužete si vybrat, jaký typ predplatného chcete, a mužete kdykoli prepnout na jiný typ predplatného. Pokud prepnete na typ predplatného s vyššími náklady, provede se upgrade okamžite po prechodu. Vyšší náklady však platíte až od príštího data platby. Pokud prepnete na predplatné za nižší cenu, ponecháte si stávající predplatné po dobu, kterou jste již zaplatili, a nové predplatné bude úcinné až od následujícího fakturacního cyklu.

VISYT navíc nabízí speciální predplatné podle vlastního uvážení, napríklad v casove omezených marketingových kampaních nebo ve spolupráci se spolecnostmi nebo organizacemi. Pro takové speciální predplatné platí ruzné podmínky použití, o kterých budete informováni v souvislosti s príslušným predplatným.

4. Uzavrení smlouvy, aplikace VISYT

Abyste mohli uzavrít smlouvu o predplatném, musíte si nejprve vytvorit uživatelský úcet („Muj úcet“) na www.visyt.net. Chcete-li vytvorit uživatelský úcet, musíte zadat následující údaje: jméno, príjmení, e-mailová adresa, adresa, heslo. Musíte také vybrat platební metodu. Neshromaždujeme však žádné platební údaje.

Poté musíte vybrat jednu z nabídky dostupných predplatných a potvrdit svuj výber. Než se zavazujete zaplatit zamýšlený poplatek zakoupením predplatného, ??mužete své záznamy kdykoli zmenit tak, že se vrátíte zpet k odpovídajícímu kroku procesu objednávání pomocí príkazu „change“ nebo „back“ poskytnutých pro tento úcel.

Chcete-li nákup dokoncit, musíte zkontrolovat svuj výber, prijmout naše podmínky a další poskytnuté podmínky a vzít na vedomí naše zásady ochrany osobních údaju. Poté potvrdíte nákup a zavazujete se zaplatit zamýšlený poplatek.

Ihned po dokoncení procesu objednávání obdržíte potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli pri registraci.

4.1 Aplikace VISYT

Ke službe VISYT budete mít prístup ihned po potvrzení objednávky. Aplikaci VISYT si mužete zdarma stáhnout a nainstalovat z nejpopulárnejších obchodu s aplikacemi (napr. Google Play Store, Apple App Store). Vezmete prosím na vedomí, že platí podmínky použití a smlouva príslušného obchodu s aplikacemi.

5. Zkušební predplatné, zahájení placeného predplatného

Pokud predplatné, které jste si vzali, zahrnuje bezplatné zkušební období (dále jen „zkušební predplatné“), máte možnost behem zkušebního období zdarma otestovat všechny funkce predplatného, ??které jste si vybrali zdarma.

Doba trvání zkušebního predplatného vyplývá z existujícího kódu voucheru. Datum vypršení platnosti zkušebního predplatného je také uvedeno v prubehu procesu objednávání a v potvrzení objednávky.

Uživatelé nemají nárok na bezplatné zkušební období.

5.1 Zahájení placeného predplatného

Po vypršení zkušebního predplatného bude objednané predplatné za poplatek pokracovat. Pokud si to neprejete, mužete predplatné zrušit prostrednictvím svého uživatelského úctu („Muj úcet“) na www.visyt.app až do posledního dne bezplatného zkušebního období.

6. Právo na odstoupení

Pokud jste se úcinne nevzdali svého práva na odstoupení, máte právo na švýcarské zákonné právo na odstoupení takto:

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Máte právo zrušit tuto smlouvu do ctrnácti dnu bez udání duvodu. Lhuta pro zrušení je ctrnáct dnu ode dne uzavrení smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám zaslat jasné prohlášení (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Švýcarsko nebo e-mail: mail@visyt.net) (napr. Dopis zaslaný poštou, domovskou stránkou nebo e -Mail) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Vzorový formulár pro odstoupení od smlouvy

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplnte tento formulár a odešlete jej zpet.)

Na VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Švýcarsko, nebo e-mail mail@visyt.net:

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavrenou smlouvu o nákupu následujícího zboží (*) / poskytování následující služby (*)

Objednáno dne (*) / prijato dne (*)

Jméno spotrebitele (spotrebitelu)

Adresa spotrebitele (spotrebitelu)

Podpis spotrebitele (spotrebitelu) (pouze pri oznámení na papíre)

datum

(*) Nehodící se škrtnete


7. Doba trvání a fakturace

Pokud nebyl výslovne dohodnut casový limit pro predplatné, beží predplatné VISYT na dobu neurcitou.

Náklady na predplatné vyplývají z popisu príslušné nabídky i z potvrzení objednávky a jsou splatné po dobu 30 dnu predem. První fakturacní období zacíná dnem uzavrení smlouvy nebo, pokud je plánováno zkušební predplatné, prvním dnem po skoncení zkušebního predplatného.

V závislosti na predpisech platných v dané zemi je splatná další DPH. Poplatky za datový provoz pres internet nebo mobilní sít nejsou zahrnuty v cene.

VISYT si vyhrazuje právo na zmenu nákladu na ruzné typy predplatného, ??jakož i na zavedení nových typu predplatného nebo na zmenu stávajících typu predplatného v souladu s cástí 17.

8. Platba

Náklady na predplatné mužete zaplatit pomocí jedné z platebních metod uvedených na www.visyt.net. Pri registraci osobního úctu na www.visyt.net musíte vybrat platební metodu a v prípade potreby ji aktualizovat, napr. B. pokud vyprší platnost karty, kterou jste zaregistrovali, nebo je karta zablokována.

Náklady na predplatné mužete zaplatit také uplatnením dárkových karet. Pokud si prejete pokracovat v predplatném po uplynutí období, na které byl použit dárkový poukaz, musíte uplatnit další dárkové poukázky nebo zvolit zpusob platby, který lze úctovat s náklady na vybraný typ predplatného. Pokud uplatníte dárkovou kartu, abyste zaplatili za náklady na stávající predplatné, bude platební metoda, kterou máte v záznamu, pozastavena na období, na které se dárková karta vztahuje.

Pokud platíte kreditní kartou nebo inkasem, musíte se ujistit, že na svém bankovním úctu, ke kterému je vaše karta nebo inkaso spojeno, máte dostatek prostredku, aby mohl VISYT prijímat platby každý platební den.

Pokud VISYT nemuže odecíst z vaší platební metody v naplánovaný fakturacní den z duvodu, za které VISYT nenese odpovednost, VISYT si vyhrazuje právo zablokovat vaše predplatné. To nemá vliv na žádné další ani další nároky spolecnosti VISYT.

Pokud VISYT zablokoval vaše predplatné, obdržíte e-mailové upozornení na e-mailovou adresu uloženou ve vašem úctu. Pokud poté aktivujete VISYT k okamžité platbe, VISYT zruší blokování a znovu aktivuje vaše predplatné. Jakékoli žádosti o vrácení penez za období, po které bylo vaše predplatné blokováno, jsou vylouceny. Další informace o odemknutí získáte od zákaznického servisu.

Potvrzení o platbách jsou k dispozici na vašem úctu na adrese www.visyt.net a lze je odtud stáhnout a vytisknout.

9. Ukoncení

Neomezené predplatné mužete kdykoli zrušit prostrednictvím svého uživatelského úctu na adrese www.visyt.me. Predplatné mužete také zrušit kontaktováním spolecnosti VISYT jinými zpusoby.

Pokud bude zrušení prijato alespon 2 dny pred dalším fakturacním dnem, nabudou úcinnosti na konci aktuálního fakturacního období. V každém prípade mužete predplatné bez omezení používat až do dne, kdy zrušení nabude úcinnosti. Poté, co ukoncení nabude úcinnosti, vaše predplatné a obsah, který obsahuje, vám již nebudou k dispozici.

Právo na mimorádné ukoncení v žádném prípade zustává nedotceno.

10. Ukoncení spolecností VISYT

VISYT má právo ukoncit vaše predplatné bez predchozího upozornení, pokud

(i) VISYT nemuže prijímat platby na základe platebních údaju, které jste zaregistrovali ve svém osobním úctu na www.visyt.me;

(ii) vy nebo clen vaší spolecnosti, na kterého se vztahuje vaše predplatné, jste porušili podstatná ustanovení techto podmínek; nebo

(iii) Vy nebo clen vaší spolecnosti, na kterého se vztahuje vaše predplatné, porušujete nebo prispíváte k porušování práv duševního vlastnictví spolecnosti VISYT, jejích poskytovatelu licencí nebo jiných príslušných tretích stran.

Po ukoncení predplatného podle bodu (i) mužete predchozí predplatné znovu aktivovat, pokud zmeníte nebo aktualizujete svou platební metodu a informujete o tom VISYT pred odstranením svého úctu.

Pokud má VISYT duvod se domnívat, že existují okolnosti uvedené v bodech ii) nebo iii), je VISYT oprávnena blokovat vaše predplatné, dokud nebudou okolnosti vyšetreny.

Pokud VISYT preruší svou vlastní nabídku nebo se rozhodne významne zmenit nabídku nebo príslušné podmínky, VISYT si vyhrazuje právo zrušit vaše predplatné s výpovední lhutou trí mesícu.

Potvrzení o zrušení vašeho predplatného bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste si uložili ve svém osobním úctu na www.visyt.net.

11. Dostupnost a odpovednost

Služba VISYT je obvykle dostupná nepretržite, sedm dní v týdnu. Služba však muže být omezena nebo prerušena v souvislosti s plánovanými upgrady a údržbou.

Souhlasíte s tím, že v dusledku technických chyb nebo nesprávného zacházení muže dojít k neplánovaným prerušením služby a že služba neobsahuje chyby a další chyby.

Souhlasíte s tím, že vaše predplatné vás opravnuje pouze k používání služby tak, jak je navržena v dobe používání.

11.1 Odpovednost

Nároky na náhradu škody jsou vylouceny. Vylouceny jsou z toho nároky na náhradu škody zpusobené újmou na živote, zdraví, zdraví nebo porušením základních smluvních povinností (základních povinností), jakož i odpovednost za další škody na základe úmyslného nebo hrube nedbalého porušení povinností spolecností VISYT, jejími právními zástupci nebo zástupci. Základní smluvní závazky jsou ty, jejichž splnení je nezbytné k dosažení cíle smlouvy.

V prípade porušení základních smluvních povinností odpovídá VISYT za typickou, predvídatelnou škodu, pouze pokud k ní došlo jednoduše z nedbalosti, pokud se nejedná o nároky na náhradu škody zpusobené úrazem na živote, zdraví nebo zdraví.

Výše uvedená omezení platí také ve prospech právních zástupcu a zástupných zástupcu spolecnosti VISYT, pokud jsou vuci nim uplatnovány nároky prímo.

Ustanovení zákona o odpovednosti za výrobky zustávají nedotcena.

12. Stížnosti

Pokud si chcete stežovat na služby spolecnosti VISYT, meli byste tak ucinit okamžite poté, co se dozvíte o okolnostech nebo okolnostech, na nichž je stížnost založena - v každém prípade nejpozdeji do trí mesícu od vzniku techto okolností. Stížnosti lze podat ústne nebo písemne na zákaznickém servisu VISYT.

Vaše zákonné právo uplatnit své nároky pred soudem nebo u soudu zustává nedotceno.

13. Osobní údaje

VISYT shromažduje, zpracovává a ukládá osobní údaje v souladu s predpisy o ochrane údaju VISYT. Prijetím techto všeobecných podmínek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecnými podmínkami a ustanoveními o ochrane údaju VISYT. V této souvislosti zejména souhlasíte s tím, aby vám spolecnost VISYT mohla zasílat oznámení související se smlouvou (napr. Ukoncení, fakturacní údaje atd.) Prostrednictvím dopisu, telefonu, e-mailu, zpráv v aplikaci nebo zpráv ve vašem uživatelském úctu.

Po zrušení predplatného bude váš úcet pozastaven na dobu dvou let. To znamená, že pokud se do služby behem techto dvou let znovu zaregistrujete, budete mít ke svému úctu pridruženy stejné osobní informace a historii uživatelu (napr. Seznamy návštevníku). Pokud si neprejete, aby byl úcet pozastaven, mužete kontaktovat zákaznický servis VISYT a požádat o odstranení vašeho úctu pred uplynutím dvouletého období.

14. Povolené použití, užívací práva, odškodnení

Ve svém profilu mužete dobrovolne zanechat fotografii, která se poté zobrazí vedle vašeho jména v recenzích, které jste napsali.

14.1 Užívací práva

VISYT vám udeluje jednoduché, omezené a kdykoli odvolatelné právo používat obsah dostupný prostrednictvím VISYT výhradne pro osobní, nekomercní nebo komercní úcely. Toto užívací právo existuje, dokud existuje smlouva mezi vámi a spolecností VISYT a jsou plne dodržována príslušná ustanovení.

Tato smlouva vám navíc neudeluje žádná užívací práva k obsahu dostupnému prostrednictvím VISYT.

14.2 Odškodnení

Jste povinni odškodnit VISYT na první žádost ze všech nároku, které jsou vuci VISYT uplatneny v dusledku nebo v souvislosti s vaším využitím nabídky. To platí také - ale nejen - o všech primerených nákladech, které VISYT vzniknou na obranu proti takovým nárokum (napr. Právní poplatky).

15. Váš uživatelský úcet

Váš úcet na www.visyt.net nebo v aplikaci VISYT je prísne osobní. Jste povinni nesdelovat své uživatelské jméno a heslo tretím stranám a udržovat je v bezpecí, aby k nim tretí strany nemely prístup bez povolení. Pokud své zarízení sdílíte s jednou nebo více dalšími lidmi, meli byste se po použití služby vždy odhlásit.
Dále se zavazujete, že budete vždy aktualizovat všechna data a informace uložené ve vašem uživatelském úctu.

16. Vyšší moc

VISYT neodpovídá za prerušení nebo chyby v poskytování služeb, které závisí na okolnostech, za které VISYT nenese odpovednost a které VISYT nemohl rozumne predvídat a jejichž dusledky se VISYT nemohl rozumne vyhnout nebo je prekonat.

17. Zmeny techto podmínek

VISYT si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky zmenit. VISYT je povinen vás informovat nejméne 30 dní pred tím, než zmeny techto všeobecných podmínek vstoupí v platnost, e-mailem na adresu uloženou ve vašem uživatelském úctu. Pokud proti zmenám vznesete námitku, bude vaše predplatné zrušeno v den, kdy zmeny vstoupí v platnost. Pokud proti zmenám nevznesete námitku, platí zmenené podmínky ode dne uvedeného v e-mailu.

Nabídku poskytuje VISYT. VISYT má právo prevést práva a povinnosti z techto všeobecných podmínek, zcela nebo zcásti, ze služby a vašeho predplatného na tretí stranu. VISYT je také oprávnen postoupit nebo zastavit žádosti o platbu tretím stranám a poverit subdodavatele, aby poskytli cásti služby.

18. Kontaktní údaje

VISYT Digital AG je švýcarská akciová spolecnost s identifikacním císlem spolecnosti CHE-115.230.443 a má následující kontaktní informace:

Adresa: Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern
Website: www.visyt.app
E-mail: mail@visyt.app
Telefon: +41 79 342 09 58

Servisní casy naší horké linky pro zákaznický servis najdete na www.visyt.me.

19. Rozhodné právo a rešení sporu

Tyto všeobecné podmínky podléhají švýcarskému právu. Jakákoli práva na ochranu spotrebitele, na která máte nárok podle závazných zákonu ve vaší zemi pobytu, zustávají nedotcena.

Pokud by nekterý z predpisu v techto všeobecných podmínkách byl neúcinný nebo nevymahatelný, platnost obecných podmínek zustává nedotcena. Neúcinné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno zákonnými ustanoveními, pokud existují. Pokud by to pro jednu ze smluvních stran predstavovalo neprimerené potíže, stává se smlouva jako celek neúcinnou.

Dojde-li ke sporu mezi spolecností VISYT a vámi, nabízí Evropská komise všem spotrebitelum a spolecnostem možnost urovnat spory online postupem, viz http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V prípade sporu mezi vámi a spolecností VISYT se strany nejprve pokusí dosáhnout spolecného mimosoudního rešení. Právo vymáhat vlastní nároky u soudu zustává v každém prípade nedotceno.


Copyright © 2020 VISYT